Regulamin kursów organizowanych przez Studio Ewa Bednarz Photography

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.akademiamalegofotografa.pl oraz w publikacjach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są telefonicznie oraz elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.akademiamalegofotografa.pl
 3. Rezerwacja miejsca na kursie odbywa się poprzez dokonanie pełnej opłaty za kurs w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zgłoszenia na konto bankowe. Numer konta zostanie przesłany po przyjęciu zgłoszenia. Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy organizatora lub termin przesunięcia nie będzie odpowiadał uczestnikom wpłata zostanie zwrócona w całości lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji.
 2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć zwracane jest 50% opłaty za kurs. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w ciągu 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia. Rezygnację przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w przeciągu 30 dni od potwierdzenia zgłoszenia rezygnacji.
 3. Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie w ramach działalności Studia Ewa Bednarz Photography wizerunku uczestnika w formie fotografii lub filmów oraz prac uczestnika powstałych w trakcie trwania kursu/warsztatu/pleneru w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej www.akademiamalegofotografa.pl a także w portalach społecznościowych oraz w drukowanych i elektronicznych materiałach marketingowych. Zgoda powyższa została udzielona bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a uczestnik zrzeka się wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku oraz jego prac przez organizatora kursu w wyżej wymienionym zakresie.
 4. Wykorzystanie fotografii wykonanych przez uczestnika podczas kursu/warsztatu/pleneru dozwolone jest w zakresie prywatnego użytku. Komercyjne wykorzystanie wykonanych fotografii wymaga pisemnej zgody organizatora kursu.
 5. Organizator ani Wykładowca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne utraty lub zniszczenie własności uczestnika powstałe w czasie warsztatu lub kursu.
 6. W przypadku pominięcia zajęć z kursu przez uczestnika – kwota za spotkanie nie jest zwracana. Uczestnik nie może również dopisać się do innej grupy w kolejnym semestrze, aby odrobić zajęcia. Uczestnik może natomiast dołączyć jednorazowo na zajęcia w których nie mógł wziąć udziału z przyczyn osobistych do innej grupy odpowiadającej jego grupie wiekowej, prowadzonej w tym samym semestrze o ile taka zostanie otwarta.
 7. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 8. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Aktualny regulamin kursów dostępny jest na www.akademiamalegofotografa.pl a wszelkie zmiany będą dokonywane bez wcześniejszej zapowiedzi oraz bez powiadomienia.